Komentuj nie obrażaj.

komentuj nie obrazaj 8-O
Taki artykuł można przeczytać na specjalnej dedykowanie stronie internetowej.

W jaki sposób należy dokonać zawiadomienia o przypadkach zamieszczenia w serwisie internetowym przez innego użytkownika bezprawnych materiałów lub danych lub też danych, z którymi jest związana bezprawna działalność.

Czego dotyczy art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. – zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ?

W myśl art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych”.

Kiedy stosuje się postanowienia art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ?

Postanowienia art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie w każdym przypadku, gdy użytkownik serwisu internetowego zamierza poinformować administratora serwisu (witryny, strony internetowej) o fakcie zamieszczenia w ramach zasobów tego serwisu przez innego użytkownika bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność.

Co należy rozumieć pod pojęciem bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność ?

Pod pojęciem bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność należy rozumieć wszelkiego rodzaju dane tekstowe (np. informacje, artykuły, komentarze na forach dyskusyjnych), dane graficzne (np. rysunki), pliki audialne (np. nagrania) lub pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne), których publiczne udostępnianie za pośrednictwem serwisu internetowego przez danego użytkownika jest sprzeczne z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa.

Za sprzeczne z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa należy uznać publiczne udostępnianie za pośrednictwem Serwisu danych, które stanowią w szczególności:

a) utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. artykuł, film, wideoklip) i/lub przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonanie, fonogramy, wideogramy oraz utrwalenia nadań), a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku gdy udostępniający je za pośrednictwem serwisu użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób;

b) naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);

c) publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny.

Kto jest uprawniony do zawiadomienia w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym przez innego użytkownika bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność ?

Do zawiadomienia w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym przez innego użytkownika bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność uprawniona jest każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznały zdolność prawną (np. osobowe spółki prawa handlowego) oraz osoba prawna (np. kapitałowe spółki prawa handlowego), a w szczególności osoby/podmioty, których prawa (np. dobra osobiste, prawa autorskie) zostały naruszone.

Zawiadomienie może być również sporządzone przez pełnomocnika lub profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokat, radca prawny) osoby/podmiotu dokonującego zawiadomienia.

Co istotne, dokonujący zawiadomienia nie musi być użytkownikiem, który dokonał rejestracji i posiada w ramach danego serwisu internetowego jakiekolwiek konto lub profil.

Do kogo należy skierować takie zawiadomienie?

Zawiadomienie w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym przez innego użytkownika bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność należy skierować do administratora danego serwisu internetowego (strony, witryny internetowej).Administratorem serwisu internetowego jest podmiot „udostępniający zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorców” czyli podmiot, który zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z platformy internetowej do zamieszczania i udostępniania plików z treściami dostarczonymi przez użytkowników (tzw. „host provider”).W praktyce będzie to właściciel serwisu, który najczęściej zamieszcza swoje dane kontaktowe w ramach podstrony: „Kontakt” lub „O nas”.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy zamieszczenie w serwisie internetowym bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność stanowi wykroczenie lub przestępstwo określone w Ustawie Kodeks karny lub Ustawie Kodeks wykroczeń w pierwszej kolejności powinno się zawiadomić Policję oraz prokuraturę, które skierują do administratora serwisu internetowego tzw. urzędowe zawiadomienie.

W jakiej formie powinno zostać przesłane zawiadomienie i jaka powinna być jego treść ?

Zawiadomienie w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym przez innego użytkownika bezprawnych danych lub danych, których dotyczy bezprawna działalność powinno być wiarygodne.W tym celu należy zawrzeć w treści zawiadomienia jak najwięcej kompletnych i prawdziwych informacji, które pozwolą administratorowi serwisu internetowego na dokonanie prawidłowej oceny stanu faktycznego. W myśl stosowanej praktyki obrotu zawiadomienie powinno zawierać co najmniej:- kompletne i prawdziwe dane osoby/podmiotu dokonującego zawiadomienia (w tym dane kontaktowe);
- kompletne i prawdziwe informacje pozwalające administratorowi serwisu internetowego na zidentyfikowanie w
ramach jego zasobów bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność (np.
adres URL, tytuł) oraz
- prawdziwe informacje na temat tego dlaczego zamieszczenie w serwisie internetowym danych jest bezprawne
lub związana z nimi działalność jest bezprawna.W praktyce administratorzy serwisów internetowych zapewniają użytkownikom gotowe funkcjonalności pt. „zgłoś naruszenie”. Podczas korzystania z nich użytkownik jest proszony o podanie konkretnych informacji. Administratorzy udostępniają również gotowe formularze, które można przesłać drogą elektroniczną lub – po wydrukowaniu, uzupełnieniu i podpisaniu – nadać przesyłką pocztową.W przypadku gdy w ramach Serwisu brak jest takich funkcjonalności lub gotowych formularzy zawiadomienie może zostać przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub faxu na adres poczty elektronicznej/numer faxu wskazany w treści serwisu przez administratora w celu kontaktu z użytkownikami (np. podstrona: „O Nas” lub „Kontakt”).

W celu zapewnienia jak największej wiarygodności zawiadomienie może być również sporządzone na piśmie i opatrzone własnoręcznym podpisem dokonującego zawiadomienia lub jego pełnomocnika.

Co nastąpi w przypadku skutecznego doręczenia administratorowi serwisu internetowego zawiadomienia?

W przypadku skutecznego doręczenia administratorowi serwisu internetowego zawiadomienia w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność, administrator serwisu internetowego dokona jego oceny pod kątem wiarygodności.W razie uznania przez administratora serwisu internetowego, że zawiadomienie nie jest wiarygodne, tj. nie zawiera informacji wymienionych w punkcie 6 powyżej, administrator serwisu nie uniemożliwi dostępu do danych, których zawiadomienie dotyczyło. W takim przypadku administrator może się jednak zwrócić z prośbą o przesłanie kompletnych informacji.Natomiast w razie uznania, że zawiadomienie jest wiarygodne, tj. zawiera co najmniej informacje wymienione w punkcie 6 powyżej, administrator serwisu internetowego powinien niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych innym użytkownikom serwisu.

Jednocześnie administrator serwisu internetowego zwróci się do użytkownika, który zamieścił w ramach zasobów serwisu określone dane o zajęcie stanowiska wobec twierdzeń zawartych w treści zawiadomienia. W przypadku uznania, że wyjaśnienia użytkownika są wystarczające, a także że zamieszczenie danych nie było bezprawne lub związane z bezprawną działalnością administrator serwisu przywróci dostęp do tych danych.

Najważniejsze: kto ponosi odpowiedzialność za takie treści?

W przypadku skutecznego doręczenia administratorowi serwisu internetowego wiarygodnego zawiadomienia w sprawie zamieszczenia w serwisie bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność administrator serwisu internetowego:a) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, charakter lub fakt udostępniania danych jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp do powyższych danych innym użytkownikom serwisu;b) ponosi odpowiedzialność cywilną, karną lub administracyjną (w zależności od rodzaju naruszenia) za treść, charakter danych lub fakt ich udostępniania jeżeli nie uniemożliwił dostępu do powyższych danych innym użytkownikom serwisu.

Powyższe dotyczy jedynie tych przypadków, w których zawiadomienie było uzasadnione.

Iqarius Creation Group
Czerwiec 2012

Artykuły w temacie
Copyright 2009 - 2012 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.