Sprzedaż danych użytkowników Facebook’a. Za pięć dolarów można kupić dużo.

 

8-O Sprzedaż danych osobistych 8-O

Kupił dane użytkowników Facebooka za 16 zł

sprzedaz danych na internecie 8-O Nie jest żadną tajemnicą, że wielkie serwisy społecznościowe posiadające miliony kont użytkowników traktują osobiste dane swoich użytkowników jak towar, którym można handlować. Niby wszyscy o tym wiemy, niby się zgadzamy na takie traktowanie ale jeden z blogerów  postanowił przygotować prowokację, aby sprawdzić, w jaki sposób można kupić takie dane. Kupić i ile trzeba za nie zapłacić. Dane do sprzedania.


„Wła­śnie ku­pi­łem dane ponad mi­lio­na użyt­kow­ni­ków Fa­ce­bo­oka” – po­in­for­mo­wał na swoim blogu w ubie­gły czwar­tek Sho­pov (nazwisko blogera).
Oka­zu­je się, że męż­czy­zna za imio­na i na­zwi­ska użyt­kow­ni­ków, ich nu­me­ry te­le­fo­nów i ad­re­sy ma­ilo­we za­pła­cił (jedynie) pięć do­la­rów, czyli ok. 16 zło­tych.
Sho­pov po­sta­no­wił zwe­ry­fi­ko­wać te dane i oka­za­ło się, że na li­ście roz­po­znał na­zwi­ska kilku swo­ich zna­jo­mych…


O tym wydarzeniu można przeczytać w artkule opublikowanym na Onet.pl

Iqarius Creation Group
Październik 2012

Co robimy źle? ,
Copyright 2009 - 2012 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.